Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 Προσφορά για την προμήθεια Συστημάτων Συνεχούς Περιτοναικής Κάθαρσης ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 71/2022-ΟΑΥ και ΟΚΥΠΥ Υπουργείο Υγείας 24/05/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
2 Προσφορά για την προμήθεια Peginterferone alfa«Pegasys» με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(β)(ii),ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 76/2022-ΥΥ-ΟΑΥ Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.102.1, ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 76/2022 Υπουργείο Υγείας 16/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
3 Προσφορά για την προμήθεια του σκευάσματος “Xtandi” με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 97/2022 - ΥΥ ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 97/2022 - ΥΥ, Φ.Υ.Υ 13.25.02.08.109.1 Υπουργείο Υγείας 23/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
4 Προσφορά για την προμήθεια Δισκίων Azacitidine, “Onureg” με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 100/2022 (YY) ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 100/2022, Φ.Y.Y.13.25.02.08.105.1 (YY), Υπουργείο Υγείας 23/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
5 Προσφορά για την προμήθεια Riociguat ˝ADEMPAS˝με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού σύμφωνα με το Άρθρο 29(2)(β)(ii),ΔΔΧΔΠΔ99/2022(ΥΥ-ΟΑΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.,03.53.1,Φ.Υ.Υ 99/2022 Υπουργείο Υγείας 30/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
6 Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος “RoActemra” ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 104/2022 (ΥΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.66.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 104/2022 (YY) Υπουργείο Υγείας 23/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
7 Προσφορά για την προμήθεια "Hizentra" αρ.διαγ. ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 111/2022 (YY και OAY) Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.03.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ. ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 111/2022 (YY ΚΑΙ OAY) Υπουργείο Υγείας 30/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
8 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “YONDELIS” KAI “ABRAXANE ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 93/2022, Φ.Υ.Υ. 13.25.02.08.105.1 Υπουργείο Υγείας 30/06/2022 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
9 Κ.Ο.221/22-Αγορά washing solution για τη διεκπεραίωση εξετάσεων για αλλεργίες και αυτοάνοσα σε κλειστό σύστημα αναλυτών για τις ανάγκες του Κλινικού Εργαστηρίου Ανοσολογίας Κ.Ο.221/22 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 23/09/2022 12:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
10 Διαγωνισμός αρ.: 22.072.ΣΔ.ΕΜ1 - Προμήθεια τεσσάρων (4) κυλίνδρων ζεστού νερού, διαφόρων μεγεθών για την κάλυψη αναγκών σε Κυβερνητικά Κτίρια 13.25.006.22.072.ΣΔ.ΕΜ1 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 30/09/2022 09:00:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση