Διαγωνισμοί που έχουν αποσφραγιστεί

# Τίτλος Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού
???sort.asc??? ???sort.desc???
Αναθέτουσα Αρχή
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προθεσμία υποβολής προσφορών
???sort.asc??? ???sort.desc???
Διαδικασία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Στοιχεία
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία Ανάθεσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
1 Αγορά αντιδραστηρίων για τις ανάγκες των βιοχημικών εργαστηρίων με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση, βάσει του άρθρου 29 (2) (γ) του Ν.73 (Ι) / 2016 Γ.Τ.229/21 Γ.Τ.229/21 Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας 20/10/2021 11:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
2 Συντήρηση αναδευτήρων αίματος κατασκευής DELCON 21.076 Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 03/09/2021 09:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών 15/10/2021 10:05:03 Ανατεθειμένο
3 Διαγωνισμός για την προμήθεια ουροκαθετήρων-ουροσυλλεκτών για κάλυψη αναγκών χρόνιων ασθενών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 29(2)(β)(ιι) του περί της Ρύθμιση ΟΑΥ 22/21 Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 18/10/2021 10:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
4 054-2021 - Παροχή Υπηρεσιών Εκπαίδευσης Προσωπικού για τις ανάγκες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 054-2021 Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 20/10/2021 12:30:00 Συνοπτική Διαδικασία Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
5 Προσφορά για την προμήθεια "Berinert"με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 90/2021-ΟΑY ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 90/2021-ΟΑY 13.25.02.02.56.1 Υπουργείο Υγείας 05/08/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
6 Προσφορά για την Προμήθεια ''VARGATEF'' και ''OFEV''με Διαδικασία Διαπραγμάτευσης Χωρίς Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού,ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 109/2021 -YY -ΟΑΥ ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 109/2021 ΥΥ-ΟΑΥ , Φ.Υ.Υ 13.25.02.08.64.1 Υπουργείο Υγείας 02/09/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Εν αναμονή της αποσφράγισης των προσφορών
7 Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος “Cosentyx”ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 104/2021 (YY , ΟΑΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.66.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 104/2021 (YY , OAY) Υπουργείο Υγείας 06/09/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
8 Προσφορά για την προμήθεια πνευμονιοκοκκικού εμβολίου Pneumovax αρ.διαγ. ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 105/2021(ΥΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.87.1 ΑΡ.ΔΙΑΓ.ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 105/2021(ΥΥ) Υπουργείο Υγείας 03/09/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
9 Προσφορά για την προμήθεια σκιαγραφικής ουσίας Iodixanol "Visipaque" ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 108/2021 (ΟΚΥΠΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.01.14.12.1 ΔΔΧΔΠΔ ΣΠΥΥ 108/2021 (ΟΚΥΠΥ) Υπουργείο Υγείας 03/09/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση
10 Προσφορά για την προμήθεια σκευάσματος “RoActemra” ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 120/2021 (YY , ΟΑΥ) Φ.Υ.Υ.13.25.02.08.66.1ΔΔΧΔΠΔ.ΣΠΥΥ 120/2021 (YY ,OAY) Υπουργείο Υγείας 09/09/2021 13:00:00 Διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση Επισκόπηση Ανοίγματος Προσφορών Αξιολόγηση