Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Όνομα Οργανισμού(EN):
Department of Information Technology Services
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΥΠ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου
Διεύθυνση(EN):
Corner of Michael Karaoli and Gregory Afxentiou
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1446
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
info@dits.mof.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22601352
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22602751
Δικτυακός Τόπος:
http://www.mof.gov.cy/dits

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων