Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Social Welfare Services
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΥΚΕ/SWS
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Πρόδρομου 63
Διεύθυνση(EN):
Prodromou 63
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1468
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
Central.sws@sws.dmsw.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22406600
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22667907
Δικτυακός Τόπος:

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων