Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Όνομα Οργανισμού(EN):
Department of Antiquities
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΤΑ/DA
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024
Διεύθυνση(EN):
1 Museum Street, P.O.Box: 22025
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1516
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22865874
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22303148
Δικτυακός Τόπος:
www.mcw.gov.cy-da

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων