Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ (ΚΟΔΑΠ)
Όνομα Οργανισμού(EN):
CYPRUS ORGANISATION FOR STORAGE AND MANAGEMENT OF OIL STOCKS (COSMOS)
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΟΔΑΠ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
Παραγωγής, της Μεταφοράς ή της Διανομής Ηλεκτρισμού και Ενέργειας
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 27, ΚΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑ, 2ος οροφος, γρ. 203
Διεύθυνση(EN):
ERACLEOUS 27, ATHINA BLD, 2ND FLOOR, office 203
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2040
Πόλη:
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Πόλη(EN):
NICOSIA
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
operations@kodap.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22818100
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22660333
Δικτυακός Τόπος:
www.kodap.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων