Βοήθεια

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Συνοπτικός Οδηγός Έγκρισης Καταλόγου από Προμηθευτή Συνοπτικός Οδηγός Έγκρισης Καταλόγου από Προμηθευτή 13/02/2023 CCM-Συνοπτικός Οδηγός Έγκρισης Καταλόγου από Προμηθευτη_V1.0.pdf
Εκπαιδευτικά Βίντεο / Videos Tutorials Βίντεο για τις βασικές λειτουργίες του συστήματος (εγγραφή, αναζήτηση διαγωνισμών, υποβολή προσφορών κ.α.) βρίσκονται αναρτημένα στο YouTube και μπορείτε να τα βρείτε μέσω του «Σχετικοί Σύνδεσμοι» την ενότητα «Πληροφορίες». / Video tutorials with the basic functions of the system (registration, tender search, tender submission etc.) are available at YouTube and you can find them via the “Relevant Links” under section “Information”. 04/11/2022 YouTube_Video_Links.docx
Java JRE 8u211 Java JRE 8u211 27/10/2022 jre-8u211-windows-x64.exe
ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators) 19/10/2022 ePPS-Guide for the Preparation and Submission of Electronic Tenders ( for Economic Operators)-v2.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Ηλεκτρονικών Προσφορών από Οικονομικούς Φορείς 20/09/2022 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Ετοιμασίας και Υποβολής Προσφορών (από Οικονομικούς Φορείς)_v5.3.pdf
Guide how to reset password Guide how to reset password 20/09/2022 ePPS- Guide how to reset password_V1.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης 20/09/2022 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Επανάκτησης Κωδικού Πρόσβασης (password)_v1.1.pdf
Guide for the Registration of an Economic Operator Guide for the Registration of an Economic Operator 15/09/2022 EPPS- GUIDE FOR THE REGISTRATION OF AN ECONOMIC OPERATOR- v2.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα 12/09/2022 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οικονομικού Φορέα_v2.1.pdf
Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελίας (από τον Προμηθευτή) 19/06/2019 CCM-Συνοπτικός Οδηγός Αποδοχής Παραγγελιας ( από Προμηθευτή) _v1.0.pdf