Περιοχή Πληροφοριών

Στατιστικά

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του eProcurement Δημοσιεύεται πίνακας με πληροφορίες για διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement. Παρακαλώ σημειώστε ότι η δημοσίευση γίνεται για σκοπούς διαφάνειας και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί την επίσημη στατιστική ενημέρωση που ετοιμάζει η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου και η οποία επίσης δημοσιεύεται στο σύστημα. 21/01/2015 Awarded_Contracts.xls