Περιοχή Πληροφοριών

Στατιστικά

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2015-2018 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2015 μέχρι 31.12.2018 01/02/2019 StatisticsReport 2015_2018.xls