Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
Τίτλος:
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
T.Y. 6/19
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για την προμήθεια, εγκατάσταση, εκπαίδευση στη χρήση και συντήρηση ολοκληρωμένου αυτόματου συστήματος διαχείρισης ταχυδρομικών αντικειμένων
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
30000000-Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών
31000000-Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός
30130000-Εξοπλισμός ταχυδρομείου
30190000-Διάφορα μηχανήματα γραφείου, εξοπλισμός και προμήθειες
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
64000000-Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.185.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/07/2019 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
10/06/2019 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
15/07/2019 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
03/05/2019 09:10
Ημερομηνία ανάθεσης: