Περιοχή Πληροφοριών

Συχνές Ερωτήσεις

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Δομή Διαγωνισμού - Τύποι κριτηρίων Δομή Διαγωνισμού - Τύποι κριτηρίων 16/10/2020 Typoi kritirion-Domi Diagonismou.docx
Ρόλοι στο Σύστημα Ρόλοι στο Σύστημα 24/02/2020 Ρόλοι στο Σύστημα από μια Αναθέτουσα Αρχή.docx
Προσπαθώ να υποβάλω ηλεκτρονικά την προσφορά μου και το μέγεθος του αρχείου υπερβαίνει τον μέγιστο όγκο που δικαιούμαι να υποβάλω. Τι μπορώ να κάνω ; Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία/φυλλάδια της Προσφοράς, είναι μεγάλα σε όγκο και η ηλεκτρονική υποβολή τους δύναται να δημιουργήσει πρόβλημα, γίνονται δεκτά και σε έντυπη/ηλεκτρονική μορφή ή με τη μορφή συνδέσμου (link) κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα Αρχή 15/02/2019
Η εταιρεία μας έχει έδρα στην Ελλάδα και είναι ανώνυμη εταιρεία .Για την εγγραφή της στο σύστημα ως οικονομικός φορέας τι πρέπει να επιλέξουμε στο πεδίο Τύπος Εταιρείας; Μπορείτε να επιλέξετε Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. 01/02/2019
Πως μπορεί να γίνει Επαναξιολόγηση του Διαγωνισμού από μια Αναθέτουσα Αρχή; Ο ΥΔ μπορεί να προχωρήσει σε επαναξιολόγηση του διαγωνισμού κατά το στάδιο της "Διαχείρισης της έκθεσης αξιολόγησης ".Στο σημείο αυτό θα πρέπει να απορρίψει την έκθεση αξιολόγησης και ο διαγωνισμός θα επανέλθει σε κατάσταση " Αποσφράγισης Προσφορών’’(όπως περιγράφεται στη σελίδα 8-9 του Συνοπτικού οδηγού Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού).Ακόμη κατά την εργασία" Κατάταξη κατόπιν των ενστάσεων’’ μπορεί ο ΥΔ να επαναξιολογήσει τις προσφορές (όπως περιγράφεται στη σελίδα 12 του Συνοπτικού οδηγού Αξιολόγησης Προσφορών και Ανάθεσης Διαγωνισμού) 11/01/2019
Είμαι φυσικό πρόσωπο και δεν εχω αριθμό ΦΠΑ ,τι πρέπει να συμπληρώσω στο πεδίο Μοναδικός αριθμός ΦΠΑ; Αν είστε Φυσικό Πρόσωπο και δεν έχετε αριθμό ΦΠΑ , δηλώστε τον Αριθμό Ταυτότητας σας(όπως περιγράφεται στη σελίδα 4 του Συνοπτικού Οδηγού Εγγραφής Οικονομικού Φορέα ). Σε καμία περίπτωση μην δώσετε γενικές τιμές όπως N/A (Not/Available), Δ/Υ (Δεν/Υπάρχει) κλπ. 11/01/2019
Η κοινοπραξία δεν έχει αριθμό ΦΠΑ και δεν είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα, μπορεί να υποβάλει προσφορά στο σύστημα; Μπορείτε να υποβάλετε προσφορά ως κοινοπραξία έστω και αν η κοινοπραξία δεν έχει αριθμό ΦΠΑ. Αν η κοινοπραξία δεν είναι εγγεγραμμένη στο σύστημα, μπορεί να υποβάλει την προσφορά της κοινοπραξίας ένα από τα μέλη της που είναι εγγεγραμμένα στο σύστημα. 11/01/2019
Εκπροσωπώ εταιρεία/φυσικό πρόσωπο, πως μπορώ να εγγραφώ στο σύστημα; Ακολουθήστε το Συνοπτικό οδηγό Eγγραφής οικονομικού φορέα που επισυνάπτεται και βρίσκεται στην πιο κάτω διεύθυνση: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/viewInfo.do?isPopup=true 10/01/2019 ePPS-Συνοπτικός Οδηγός Εγγραφής Οκονομικού Φορέα-7.pdf
Έχω ολοκληρώσει την εγγραφή μου και έχω λάβει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο υπάρχει ένα επισυναπτόμενο αρχείο. Πώς προχωράω; Κάνετε είσοδο με το όνομα χρήστη(username) και κωδικό πρόσβασης(password) που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή σας στο σύστημα και εισάγετε τον κωδικό ενεργοποίησης που έχει σταλεί στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο. Παρακαλούμε τυπώστε το επισυναπτόμενο αρχείο, βεβαιωθείτε ότι τα στοιχεία που αναγράφονται είναι σωστά, υπογράψτε και σφραγίστε το έντυπο και στείλτε το είτε στο φαξ 00357 22605051 είτε (αφού το σαρώσετε για να επανέλθει σε ηλεκτρονική μορφή) στην ηλεκτρονική διεύθυνση eprochelpdesk@treasury.gov.cy. 10/01/2019
Ξέχασα το κωδικό πρόσβασης μου(password) Επιλέξετε από το Μενού την επιλογή Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης σας,καταχωρήστε το όνομα χρήστη (username) και οδηγίες θα σταλούν στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο,( σε περίπτωση που δεν έχετε πάρει ηλεκτρονικό μήνυμα επικοινωνήστε στο τηλεφωνικό κέντρο +357 22605050 επιλογή 2 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο cyepro-helpdesk@eurodyn.com),ή επικοινωνήστε με το Διαχειριστή του οργανισμού σας. 10/01/2019