Περιοχή Πληροφοριών

Στατιστικά

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement απo 1.1.2024-31.5.2024 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη αναφορά αποτελούν στατιστικά διαγωνισμών των οποίων οι αναθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε επεξεργασίας και δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας. Είναι δυνατό να εμπεριέχουν λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η λανθασμένη ή ελλιπείς καταχώρηση δεδομένων. Η οποιαδήποτε χρήση ή περεταίρω επεξεργασία τους είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρήσης τους. 03/06/2024 01 01 2024 -31 05 2024 StatisticsReportMonthlyCfTsAwarded.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement απo 1.1.2023 -31.12.2023 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη αναφορά αποτελούν στατιστικά διαγωνισμών των οποίων οι αναθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε επεξεργασίας και δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας. Είναι δυνατό να εμπεριέχουν λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η λανθασμένη ή ελλιπείς καταχώρηση δεδομένων. Η οποιαδήποτε χρήση ή περεταίρω επεξεργασία τους είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρήσης τους. 02/01/2024 01.01.2023-31.12.2023StatisticsReportMonthlyCfTsAwarded.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement απo 1.1.2022-31.12.2022 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη αναφορά αποτελούν στατιστικά διαγωνισμών των οποίων οι αναθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε επεξεργασίας και δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας. Είναι δυνατό να εμπεριέχουν λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η λανθασμένη ή ελλιπείς καταχώρηση δεδομένων. Η οποιαδήποτε χρήση ή περεταίρω επεξεργασία τους είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρήσης τους. 02/01/2023 01.01.2022-31.12.2022 StatisticsReportMonthlyCfTsAwarded.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2021 μέχρι 31.12.2021 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη αναφορά αποτελούν στατιστικά διαγωνισμών των οποίων οι αναθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε επεξεργασίας και δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας. Είναι δυνατό να εμπεριέχουν λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η λανθασμένη ή ελλιπείς καταχώρηση δεδομένων. Η οποιαδήποτε χρήση ή περεταίρω επεξεργασία τους είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρήσης τους. 03/01/2022 StatisticsReportMonthlyCfTsAwarded JAN 2021-DEC 2021).xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2020 μέχρι 31.12.2020 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη αναφορά αποτελούν στατιστικά διαγωνισμών των οποίων οι αναθέσεις έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα, δεν έχουν τύχει οποιασδήποτε επεξεργασίας και δημοσιεύονται για σκοπούς διαφάνειας. Είναι δυνατό να εμπεριέχουν λάθη ή παραλήψεις που μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες όπως η λανθασμένη ή ελλιπείς καταχώρηση δεδομένων. Η οποιαδήποτε χρήση ή περεταίρω επεξεργασία τους είναι στη διακριτική ευχέρεια κάθε ενδιαφερόμενου ο οποίος φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τον τρόπο χρήσης τους. 24/02/2021 CfTsAwarded 1JAN -31 DECEMBER 2020.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2019 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2019 μέχρι 31.12.2019 02/01/2020 Awarded_CfTs_JAN2019- DEC 2019.xls
Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν 2015-2018 Διαγωνισμοί που ανατέθηκαν μέσω του συστήματος eProcurement από την 1.1.2015 μέχρι 31.12.2018 01/02/2019 StatisticsReport 2015_2018.xls