Περιοχή Πληροφοριών

Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Πράσινη Βίβλος/Green Paper Πράσινη βίβλος σχετικά με την επέκταση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων/Green Paper on expanding the use of eprocurement 19/10/2017 ST15215.EN10(1).DOC
Εγκύκλιος αρ.ΓΛ/ΑΑΔΣ 71 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι ίση ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19/10/2017 ΑΡ ΕΓΚ ΓΛ.ΑΑΔΣ 71 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).pdf