Περιοχή Πληροφοριών

Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Εγκύκλιος_αρ_ΓΛ_ΑΑΔΣ_105 - Χρήση ηλεκτρονικών μέσων στις Δημόσιες Συμβάσεις Η υποβολή των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Συμβάσεων στην ιστοσελίδα www.eprocurement.gov.cy είναι υποχρεωτική για όλους διαγωνισμούς που προκηρύσσονται 03/01/2022 Εγκύκλιος_αρ_ΓΛ_ΑΑΔΣ_105.pdf
Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 26 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 03/01/2022 ΕΔ_26.pdf
Νόμος 140(Ι)/2016-Κοινής Ωφελείας (Utilities) Νόμος 140(Ι)/2016-Κοινής Ωφελείας (Utilities) 14/10/2020 Νόμος 140(Ι)_2016_Utilities.pdf
Νόμος 73(Ι)/2016 Νόμος 73(Ι)/2016 14/10/2020 N_73(I)_2016.pdf
Πράσινη Βίβλος/Green Paper Πράσινη βίβλος σχετικά με την επέκταση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων/Green Paper on expanding the use of eprocurement 19/10/2017 ST15215.EN10(1).DOC