Περιοχή Πληροφοριών

Νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων

Τίτλος Περιγραφή Ημερομηνία Υποβολής Συνημμένο αρχείο
Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων Ενημερωτικό Δελτίο ΓΛ/ΕΔ Αρ. 21 - Κατώτατα όρια αξίας Συμβάσεων, που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2020, πέραν των οποίων εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17/09/2021 ΓΛ ΕΔ_21.pdf
Νόμος 140(Ι)/2016-Κοινής Ωφελείας (Utilities) Νόμος 140(Ι)/2016-Κοινής Ωφελείας (Utilities) 14/10/2020 Νόμος 140(Ι)_2016_Utilities.pdf
Νόμος 73(Ι)/2016 Νόμος 73(Ι)/2016 14/10/2020 N_73(I)_2016.pdf
Πράσινη Βίβλος/Green Paper Πράσινη βίβλος σχετικά με την επέκταση χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων/Green Paper on expanding the use of eprocurement 19/10/2017 ST15215.EN10(1).DOC
Εγκύκλιος αρ.ΓΛ/ΑΑΔΣ 71 Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για Διαγωνισμούς Δημοσίων Συμβάσεων η εκτιμώμενη αξία των οποίων είναι ίση ή υπερβαίνει τα κατώτατα όρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19/10/2017 ΑΡ ΕΓΚ ΓΛ.ΑΑΔΣ 71 (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).pdf