Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων και Εκπαιδευτών στο θέμα της "Συμμετοχικής Χρηματοδότησης / Crowdfunding".
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων και Εκπαιδευτών στο θέμα της "Συμμετοχικής Χρηματοδότησης / Crowdfunding".
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
01/2020/BCF
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων και Εκπαιδευτών στο θέμα της "Συμμετοχικής Χρηματοδότησης / Crowdfunding".
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79413000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα μάρκετινγκ
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
66100000-Τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες
66600000-Υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων
79400000-Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79411100-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
79416000-Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων
79416100-Υπηρεσίες διαχείρισης θεμάτων που αφορούν τις δημόσιες σχέσεις
79416200-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα δημοσίων σχέσεων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
38.800
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/12/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/11/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
04/12/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
13/11/2020 11:56
Ημερομηνία ανάθεσης: