Καλώς ήρθατε στο e-PPS

Welcome to the e-Tendering platform
Welcome to the e-Tendering platform

Το e-PPS είναι μια ασφαλής, διαλειτουργική διαδικτυακή εφαρμογή της Δημοκρατίας της Κύπρου, η οποία αποτελεί μια συνολική λύση για την εφαρμογή ηλεκτρονικών διαδικασιών στη διεξαγωγή των διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων στη Κύπρο. Το σύστημα είναι συμβατό με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Κυπριακής Νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων. Μεταξύ άλλων, υποστηρίζει την ανάθεση συμβάσεων μέσω διαδικασιών μεμονωμένων και επαναληπτικών αγορών. Υπεύθυνη για τη διαχείριση του συστήματος είναι η Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας της Κύπρου.

Υπηρεσίες Αναθέτουσας Αρχής
Οι υπηρεσίες για τις Αναθέτουσες Αρχές παρέχουν ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον συνεργασίας για την οργάνωση δραστηριοτήτων σχετικών με τις δημόσιες συμβάσεις. Αυτές οι υπηρεσίες παρέχουν τα εργαλεία για τη διαχείριση των ηλεκτρονικών διαγωνισμών υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προετοιμασίας και αποστολής των προκηρύξεων δημοσίων συμβάσεων στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι προηγμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν την ηλεκτρονική και αυτοματοποιημένη αξιολόγηση των προσφορών, την αυτοματοποιημένη ειδοποίηση των Οικονομικών Φορέων σε περίπτωση δημοσίευσης παραρτημάτων/διορθώσεων των διαγωνισμών και την υποστήριξη ηλεκτρονικών δημοπρασιών
Υπηρεσίες Οικονομικού Φορέα
Οι υπηρεσίες για τους Οικονομικούς Φορείς παρέχουν τα εργαλεία για την αυτοματοποιημένη, διαφανή και ασφαλή ηλεκτρονική προετοιμασία και υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και προσφορών σε διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών. Αποτελεί μια αμερόληπτη λύση σε ότι αφορά τις θεμελιώδεις πτυχές δημόσιων προμηθειών, επιτρέποντας στους οικονομικούς φορείς να πραγματοποιούν αποτελεσματικά τις δραστηριότητες τους.