Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Request for Proposal for the Provision of Legal - Commercial - Financial Advisor Services
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Τίτλος:
Request for Proposal for the Provision of Legal - Commercial - Financial Advisor Services
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
DEFA 33/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
The Contractor shall assist the Contracting Entity and its subsidiary, ETYFA, with the provision of Legal, Commercial and Financial consultancy services to aid in the execution of transactions.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Νομικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79100000-Νομικές υπηρεσίες
79410000-Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης
79412000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
6.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/04/2021 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
02/04/2021 15:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/04/2021 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/02/2021 11:15
Ημερομηνία ανάθεσης:
20/12/2023 15:18