Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά Υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για σκοπούς οργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (10/2021)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τίτλος:
Αγορά Υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για σκοπούς οργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως (10/2021)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2021
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αγορά Υπηρεσιών Βιβλιοθηκονόμου για σκοπούς οργάνωσης της Βιβλιοθήκης του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίας ψυχαγωγίας, πολιτισμού και αθλητισμού
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
92000000-Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες
92511000-Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
36.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/04/2021 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/04/2021 11:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/04/2021 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/03/2021 10:42
Ημερομηνία ανάθεσης: