Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender for the provision of services for the modernization, reform and drafting of a new Cyprus Companies Law (Cap. 113)
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπουργείο Οικονομικών
Τίτλος:
Tender for the provision of services for the modernization, reform and drafting of a new Cyprus Companies Law (Cap. 113)
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΟ2021/03/Π
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Tender for the provision of services for the modernization, reform and drafting of a new Cyprus Companies Law (Cap. 113)
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Νομικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79100000-Νομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.750.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/01/2022 14:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
23/12/2021 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/01/2022 14:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/07/2021 14:59
Ημερομηνία ανάθεσης: