Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Μετάφραση του Βρετανικού Προτύπου BS 7671:2008 incorporating Amendment 1:2011, Corrigendum 2013, Amendment 2:2013, Amendment 3:2015 Requirements for Electrical Installations στην ελληνική γλώσσα.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Τίτλος:
Μετάφραση του Βρετανικού Προτύπου BS 7671:2008 incorporating Amendment 1:2011, Corrigendum 2013, Amendment 2:2013, Amendment 3:2015 Requirements for Electrical Installations στην ελληνική γλώσσα.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
CYS/1/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η επιλογή Αναδόχου για «Υπηρεσίες Μετάφρασης Ευρωπαϊκών Προτύπων από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Το έργο αφορά τη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική γλώσσα, την επιμέλεια, τη δημιουργία γλωσσαρίου ισοδύναμων όρων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα του BS 7671:2008 incorporating Amendment 1:2011, Corrigendum 2013, Amendment 2:2013, Amendment 3:2015 Requirements for Electrical Installations.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79530000-Υπηρεσίες μετάφρασης
71321000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων
71314100-Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
25.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/05/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/05/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
30/05/2023 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/04/2023 09:54
Ημερομηνία ανάθεσης:
07/12/2023 13:12