Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ PMD ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 2/2023
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Green Dot (Cyprus) Public Co Ltd-CA
Τίτλος:
ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ PMD ΚΑΙ ΧΑΡΤΙΟΥ 2/2023
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Τμήμα Α: Διαλογή και Εμπορία υλικών από τα ρεύματα του PMD και Χαρτιού των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. Τμήμα Β: Διαλογή και Εμπορία υλικών από τα ρεύματα του PMD και Χαρτιού των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90514000-Υπηρεσίες ανακύκλωσης απορριμμάτων
90600000-Υπηρεσίες καθαριότητας και εξυγίανσης σε αστικές ή αγροτικές ζώνες, καθώς και συναφείς υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
4.800.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
19/06/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
06/06/2023 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
19/06/2023 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
Τμήμα Α: Διαλογή και Εμπορία υλικών από τα ρεύματα του PMD και Χαρτιού των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου.
Όνομα τμήματος(2)
Τμήμα Β: Διαλογή και Εμπορία υλικών από τα ρεύματα του PMD και Χαρτιού των Επαρχιών Λεμεσού και Πάφου.
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/05/2023 10:16
Ημερομηνία ανάθεσης: