Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Ε.ΛΕΥ 43/2023 - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας
Τίτλος:
Ε.ΛΕΥ 43/2023 - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Ε.ΛΕΥ 43/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ε.ΛΕΥ 43/2023 - ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΦΑΣΗ Α
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45000000-Κατασκευαστικές εργασίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
1.200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/12/2023 09:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
08/12/2023 11:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/12/2023 09:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/11/2023 12:17
Ημερομηνία ανάθεσης: