Δημοσιευμένες Προκηρύξεις

Τύπος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Τίτλος
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία υποβολής
???sort.asc??? ???sort.desc???
Γλώσσα
???sort.asc??? ???sort.desc???
Κατάσταση
???sort.asc??? ???sort.desc???
Ημερομηνία δημοσίευσης
???sort.asc??? ???sort.desc???
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός αρ. 18/2021 για ασφαλιστική κάλυψη του ΣΑΛΑ για την κατηγορία "Ασφαλίσεις Χρημάτων και Εγγύησης Πίστης" 03/03/2023 13:33:23 EL Δημοσιεύθηκε 03/03/2023 14:17:12
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Αρ. 6/2022 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων 08/08/2022 09:44:15 EL Δημοσιεύθηκε 08/08/2022 10:22:14
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Αρ. 8/2022 για την προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας 08/08/2022 11:37:33 EL Δημοσιεύθηκε 08/08/2022 14:49:42
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός αρ. 4/2022 για την προμήθεια Νιτρικού Ασβεστίου (σε στερεή μορφή, συγκέντρωση Νιτρικών ΝΟ3=60 τοις εκατόν κ.β.) 31/08/2022 10:23:43 EL Δημοσιεύθηκε 31/08/2022 12:08:18
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Αρ. 13/2022 για εργασίες αντικατάστασης καλυμμάτων φρεατίων ομβρίων 11/10/2022 08:23:15 EL Δημοσιεύθηκε 11/10/2022 10:27:02
Προκήρυξη διαγωνισμού - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Αρ. 8/2022 για την προμήθεια εξαρτημάτων των αντλιών λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας 03/05/2022 09:21:31 EL Δημοσιεύθηκε 03/05/2022 10:44:47
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Αρ. 9/2022 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό (Συμβόλαιο F1) 04/11/2022 11:13:09 EL Δημοσιεύθηκε 08/11/2022 09:50:03
Προκήρυξη διαγωνισμού - πάνω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός αρ. 10/2022 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων λυμάτων του ΣΑΛΑ 22/11/2022 07:38:50 EL Δημοσιεύθηκε 23/11/2022 11:24:24
Προκήρυξη Ανάθεσης Σύμβασης - κάτω από τα όρια δημοσίευσης Διαγωνισμός Αρ. 13/2022 για εργασίες αντικατάστασης καλυμμάτων φρεατίων ομβρίων 22/11/2022 11:24:11 EL Δημοσιεύθηκε 22/11/2022 13:17:00
Διορθωτική Προκήρυξη Διαγωνισμός Αρ. 9/2022 για την Κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος λυμάτων σε Κυβερνητικούς Οικισμούς και Οικισμούς Αυτοστέγασης στη Λεμεσό (Συμβόλαιο F1) 07/12/2022 13:37:03 EL Δημοσιεύθηκε 12/12/2022 14:24:03