Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Τμήμα Μετεωρολογίας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Department of Meteorology
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
TM
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Κυβερνητικοί Οργανισμοί
Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Annex
Annex IV Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Λεωφόρος Νίκης 28
Διεύθυνση(EN):
28, Nikis Av.
Ταχυδρομικός Κώδικας:
1086
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
metservice@dom.moa.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22802934
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22305500
Δικτυακός Τόπος:
www.moa.gov.cy/ms

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων