Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Όνομα Οργανισμού(EN):
Water Board of Larnaca
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΣΥΛ
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
παραγωγής, της Μεταφοράς ή της Διανομής Πόσιμου Νερού
Annex
Annex III Entities 2004/17/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 40211
Διεύθυνση(EN):
P.O.Box. 40211
Ταχυδρομικός Κώδικας:
6302
Πόλη:
Λάρνακα
Πόλη(EN):
Larnaca
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
administration@lwb.org.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 24200500
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 24650005
Δικτυακός Τόπος:
www.lwb.org.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων