Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Cyprus Securities and Exchange Commission
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
E.K.K.
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου
Annex
Annex III Entities 2004/18/EC Directive
Διεύθυνση:
Τ.Θ. 24996, 1306 Λευκωσία
Διεύθυνση(EN):
PO Box 24996, CY-1306 Nicosia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
tenders@cysec.gov.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22506600
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22506700
Δικτυακός Τόπος:
www.cysec.gov.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων