Επισκόπηση Οργανισμού

Όνομα Οργανισμού:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Όνομα Οργανισμού(EN):
Electricity Authority of Cyprus
Αρχικά Αναθέτουσας Αρχής:
ΑΗΚ/EAC
Είδος Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
Οργανισμοί Κοινής Ωφελείας
Παραγωγής, της Μεταφοράς ή της Διανομής Ηλεκτρισμού και Ενέργειας
Annex
Annex II Entities 2004/17/EC Directive
Διεύθυνση:
Αμφιπόλεως 11, Στρόβολος 2025, Λευκωσία
Διεύθυνση(EN):
11 Amfipoleos Street, Strovolos, 2025 Lefkosia
Ταχυδρομικός Κώδικας:
2025
Πόλη:
Λευκωσία
Πόλη(EN):
Nicosia
Χώρα:
Cyprus
Διεύθυνση η-Ταχυδρομείου (email):
purchasing@eac.com.cy
Αριθμός Τηλεφώνου:
+357 22201655
Αριθμός Τηλεομοιοτυπικού:
+357 22201660
Δικτυακός Τόπος:
www.eac.com.cy

Επισκόπηση Δημοσιευμένων Προκηρύξεων