Προκήρυξη Διαγωνισμού

Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Διαγωνισμός:ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024

Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Χώρου Διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Γεροσκήπου
Τίτλος:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2023-2024
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
47/2023
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Διαγωνισμός για γενικές και τμηματικές επανασφαλτοστρώσεις σε δρόμους εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Γεροσκήπου για το 2023 και 2024. Η Κατηγορία του Έργου είναι Τεχνικό και κατατάσσεται στην Δ’ Τάξη, όπου οι όροι «Κατηγορία» και «Τάξη» έχουν την έννοια που αποδίδει σε αυτούς ο περί Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων Νόμος.
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45233120-Έργα οδοποιίας
45233123-Κατασκευαστικές εργασίες για δευτερεύουσες οδούς
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
500.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/11/2023 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/11/2023 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
30/10/2023 15:03
Ημερομηνία ανάθεσης:

Έγγραφα Διαγωνισμού

Sort ascending Sort descending
Κωδικός Παραρτήματος
Sort ascending Sort descending
Τίτλος
Sort ascending Sort descending
Αρχείο
Sort ascending Sort descending
Περιγραφή
Sort ascending Sort descending
Γλώσσα
Sort ascending Sort descending
Ημερομηνία Δημοσίευσης
N/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-14 και ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-14 και ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ.zip ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1-14 και ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ (ZIP) EL 2023/10/30 15:03:19
N/A ΤΟΜΟΣ Α ΤΟΜΟΣ Α.pdf ΤΟΜΟΣ Α ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ EL 2023/10/30 15:03:19
N/A ΤΟΜΟΣ Β ΤΟΜΟΣ Β Civil_Engineering_Contract-2018.pdf Όροι Συμβολαίου για Κατασκευή Δημοσίων Έργων (με κατά προσέγγιση ποσότητες: Μέρος Ι (Γενικοί Όροι) EL 2023/10/30 15:03:19
N/A ΤΟΜΟΣ Γ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΜΟΣ Γ - ΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - 5-2020(29 05 20)rev.pdf ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ (Για Οδικά και Τεχνικά Έργα) Δ.Ε. Μάϊος 2020 EL 2023/10/30 15:03:19
N/A ΤΟΜΟΣ Δ ΤΟΜΟΣ Δ.pdf ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ EL 2023/10/30 15:03:19
N/A ΤΟΜΟΣ Ε TOMOΣ E .pdf ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ EL 2023/10/30 15:03:19
N/A ΤΟΜΟΣ ΣΤ ΤΟΜΟΣ ΣΤ.pdf ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ EL 2023/10/30 15:03:19
N/A Tender Structure XML - Cycle 1 c4t_6416307_1.xml N/A el 2023/10/30 14:27:27