Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.13/2017 για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις αντλίες λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.13/2017 για την προμήθεια εξαρτημάτων για τις αντλίες λυμάτων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
13/2017
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια εξαρτημάτων (καινούριων) των αντλιών (FLYGT) λυμάτων των αντλιοστασίων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για περίοδο 24 μηνών. Η παράδοση των εξαρτημάτων θα γίνεται στην αποθήκη του Συμβουλίου που βρίσκεται στην Μονάδα Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή. Ο εργολάβος θα πρέπει να είναι σε θέση να προμηθεύσει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη συντήρηση των αντλιών εντός 60 ημερών από την ημέρα γραπτής παραγγελίας από το Συμβούλιο. Ο κατασκευαστής του προϊόντος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001 ή άλλο ισοδύναμο πιστοποιητικό ποιότητας, εκδιδόμενο από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
42124200-Μέρη αντλιών ή διατάξεων ανύψωσης υγρών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
156.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/10/2017 12:30
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/10/2017 13:00
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
JNG ENGINEERING LTD 42124200 N/A EUR 156.000,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
JNG ENGINEERING LTD Ναι N/A EUR 156.000,00