Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender No. 2/2018 for the provision of services for the Operation and Maintenance of the Wastewater Treatment Plant (WwTP) of SBLA at Moni
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Tender No. 2/2018 for the provision of services for the Operation and Maintenance of the Wastewater Treatment Plant (WwTP) of SBLA at Moni
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Provision of services for the Operation and Maintenance of the Wastewater Treatment Plant (WWTP) of SBLA at Moni for a period of five (5) years which may be extended up to ten (10) years as identified in detail in the Tender Documents
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90480000-Υπηρεσίες διαχείρισης των αποχετεύσεων
90481000-Λειτουργία σταθμού επεξεργασίας λυμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
21.000.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
20/04/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
20/04/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
WTE Wassertechnik GmbH 90000000 N/A EUR 18.517.754,60

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
CYBARCO LIMITED Όχι N/A EUR 10.187.500,00
WTE Wassertechnik GmbH Ναι N/A EUR 9.258.880,00
ZEMCO LTD Όχι N/A EUR 9.996.000,00
ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε. Όχι N/A EUR 8.549.980,00
ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ Όχι N/A EUR 10.350.000,00
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε. Όχι N/A EUR 9.749.760,00
ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε. Όχι N/A EUR 10.447.900,00