Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 3/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 3/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου λυμάτων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
3/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Η προσφορά αφορά υπηρεσίες καθαρισμού των αγωγών και των αντλιοστασίων λυμάτων του Συμβουλίου και την επιθεώρηση αγωγών λυμάτων ή ομβρίων με κλειστό σύστημα τηλεόρασης (CCTV). Η περιοχή εργασίας είναι η περιοχή ευθύνης του Συμβουλίου, η οποία εκτείνεται από το Εργοστάσιο Επεξεργασίας Λυμάτων στη Μονή μέχρι τον Κάθετο Δρόμο στην περιοχή Ζακάκι. Στο Εντυπο Γ του Παραρτήματος IV των εγγράφων του διαγωνισμού επισυνάπτεται χάρτης της περιοχής ευθύνης του Συμβουλίου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
90400000-Υπηρεσίες αποχέτευσης
90410000-Υπηρεσίες αφαίρεσης λυμάτων
90430000-Υπηρεσίες διάθεσης λυμάτων
90491000-Υπηρεσίες επιθεώρησης αποχετεύσεων
90500000-Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
495.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
05/03/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/03/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
ΤΑΚΗΣ ΖΑΒΡΑΝΤΩΝΑΣ KAI ΥΙΟΙ ΛΤΔ 90000000 N/A EUR 330.323,40

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
MAIFARCO LTD Όχι N/A EUR 250.248,00
Α. Τσουλόφτας και Υιοί Λτδ Όχι N/A EUR 264.980,00
Μαρίνος Ηρακλέους Βοθροκαθαριστές ΛΤΔ Όχι N/A EUR 252.544,00
ΤΑΚΗΣ ΖΑΒΡΑΝΤΩΝΑΣ KAI ΥΙΟΙ ΛΤΔ Ναι N/A EUR 200.196,00