Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Tender 4/2018-Contract E14-Rehabilitation of Gravity Sewers and Rising Mains
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Tender 4/2018-Contract E14-Rehabilitation of Gravity Sewers and Rising Mains
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
4/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
The works form part of the Greater Limassol Sewerage and Drainage Project Phase B2. They comprise briefly and approximately: • The cleaning; CCTV and profile survey and lining of approximately 7.86 km of gravity as defined in the Tender documents • The cleaning renovation and lining of the manholes associated with the sewers to be lined • Provisionally the lining of approximately 400m of twin 700mm pressure pipelines. Further details can be seen in Volume 3 Part 2
Τύπος Σύμβασης:
Έργα
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
45232440-Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς αποχετεύσεων
45232410-Έργα σε υπονόμους
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
9.200.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/06/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/05/2018 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/06/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
20/03/2018 15:18
Ημερομηνία ανάθεσης:
12/11/2018 13:36