Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 07/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 07/2018 για τη Μίσθωση Υπηρεσιών για Λειτουργία των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου, Αγρού και για Συντονισμό των ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 07/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου διενεργεί διαγωνισμό για την Παροχή Υπηρεσιών για τη Λειτουργία των Κέντρου Πληροφόρησης Νέων (ΚΕΠΛΗ) Λευκωσίας, Λάρνακας, Πάφου και Αγρού και τον Συντονισμό των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου και των Κέντρων Πληροφόρησης Νέων Λεμεσού-Πάφου-Αγρού. Υπογραμμίζεται ότι οι Προσφοροδότες δύναται να υποβάλουν προσφορά για μια ή και περισσότερες Ενότητες, όπως αυτές αναφέρονται στο σημείο 2.2. στα Έγγραφα, για τη λειτουργία/στελέχωση των ΚΕΠΛΗ.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
98000000-Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
171.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
11/05/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/05/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
11/05/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
8
Όνομα τμήματος(1)
Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας - Εμπειρογνώμονας 1
Όνομα τμήματος(2)
Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας - Εμπειρογνώμονας 2
Όνομα τμήματος(3)
Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας - Εμπειρογνώμονας 1
Όνομα τμήματος(4)
Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Λάρνακας - Εμπειρογνώμονας 2
Όνομα τμήματος(5)
Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Αγρού - Εμπειρογνώμονας 1
Όνομα τμήματος(6)
Κέντρo Πληροφόρησης Νέων Πάφου - Εμπειρογνώμονας 1
Όνομα τμήματος(7)
Συντονιστής ΚΕΠΛΗ Λευκωσίας-Λάρνακας-Αμμοχώστου
Όνομα τμήματος(8)
Συντονιστής ΚΕΠΛΗ Λεμεσού-Πάφου-Αγρού
Να υποβληθούν προσφορές για::
Όλα τα Τμήματα
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/04/2018 12:37
Ημερομηνία ανάθεσης: