Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών για εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
03/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Εξέταση αιτήσεων για χορήγηση άδειας λειτουργίας σε ΚΕΠΕΥ, ΕΠΔΥ, ΕΔ ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ, ΟΣΕΚΑ, ΔΟΕΕ, ΟΕΕΠΑΠ και παρακολούθηση ουσιαστικών μεταβολών σε αδειοδοτημένες εταιρείες
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79100000-Νομικές υπηρεσίες
79200000-Υπηρεσίες λογιστικής, διαχειριστικού ελέγχου και φορολογικές υπηρεσίες
79000000-Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
600.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
06/07/2018 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
20/06/2018 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
06/07/2018 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
15
Όνομα τμήματος(1)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 1
Όνομα τμήματος(2)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 2
Όνομα τμήματος(3)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 3
Όνομα τμήματος(4)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 4
Όνομα τμήματος(5)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 5
Όνομα τμήματος(6)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 6
Όνομα τμήματος(7)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 7
Όνομα τμήματος(8)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 8
Όνομα τμήματος(9)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 9
Όνομα τμήματος(10)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 10
Όνομα τμήματος(11)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 11
Όνομα τμήματος(12)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 12
Όνομα τμήματος(13)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 13
Όνομα τμήματος(14)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 14
Όνομα τμήματος(15)
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑΣ 15
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
15
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
01/06/2018 12:00
Ημερομηνία ανάθεσης:
26/11/2019 14:45