Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.22/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου ομβρίων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.22/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού δικτύου ομβρίων του ΣΑΛΑ και άλλων συναφών εργασιών
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
22/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών εντός των ορίων ευθύνης του Συμβουλίου. Οι εργασίες αφορούν τον καθαρισμό του δημόσιου συστήματος συλλογής και μεταφοράς ομβρίων και τον καθαρισμό από σκουπίδια, χόρτα, καλάμια κ.α διαφόρων εγκαταστάσεων του Συμβουλίου όπως λίμνες ομβρίων, αυλάκια κλπ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
90000000-Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
198.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/10/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
15/10/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Α. Τσουλόφτας και Υιοί Λτδ 90000000 N/A EUR 195.822,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Α. Τσουλόφτας και Υιοί Λτδ Ναι N/A EUR 118.680,00
ΤΑΚΗΣ ΖΑΒΡΑΝΤΩΝΑΣ KAI ΥΙΟΙ ΛΤΔ Όχι N/A EUR 168,00