Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.23/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, πέντε (5) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.23/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, πέντε (5) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
23/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια πέντε (5) οχημάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Σύμβαση
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
34113200-Οχήματα παντός εδάφους
34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
174.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
22/10/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
22/10/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Κατηγορία Ι - Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δύο οχημάτων τύπου Βαν
Όνομα τμήματος(2)
Κατηγορία ΙΙ - Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια δύο οχημάτων τύπου υπερυψωμένου αμαξώματος και κίνησης στους τέσσερις τροχούς
Όνομα τμήματος(3)
Κατηγορία ΙΙΙ - Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια ενός φορτηγού με γερανό
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
S.M.A.T CRANES LTD 34100000 Κατηγορία ΙΙΙ - Προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια ενός φορτηγού με γερανό EUR 71.843,64

Tenderers