Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
17/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
50300000-Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
51600000-Υπηρεσίες εγκατάστασης Η/Υ και εξοπλισμού γραφείου
72100000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα εξοπλισμού πληροφορικής
72500000-Υπηρεσίες πληροφορικής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
150.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/10/2018 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/10/2018 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/10/2018 13:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
Τεχνικός Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής 1
Όνομα τμήματος(2)
Τεχνικός Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής 2
Όνομα τμήματος(3)
Τεχνικός Υποστήριξης σε θέματα Πληροφορικής 3
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
04/10/2018 12:22
Ημερομηνία ανάθεσης:
10/12/2019 15:05