Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τομέα πιστοποιημένων προσώπων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου
Τίτλος:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τομέα πιστοποιημένων προσώπων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
16/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης τομέα πιστοποιημένων προσώπων
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
79500000-Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
52.500
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
23/10/2018 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
23/10/2018 13:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
ACTA AE 79500000 N/A EUR 9.000,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
ACTA AE Ναι N/A EUR 27.000,00
Evangelos Papadopoulos Software Consultants Ltd Όχι N/A EUR 11.990,00
M.N.K RISK CONSULTING LIMITED Όχι N/A EUR 46.000,00
RTD Talos Ltd Όχι N/A EUR 14.700,00
ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Όχι N/A EUR 42.000,00
Παυλίνα Κουλούτσιου Όχι N/A EUR 16.800,00