Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.24/2018 για την προμήθεια συνολικά εννέα (9) συσκευών αυτόματης δειγματοληψίας λυμάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.24/2018 για την προμήθεια συνολικά εννέα (9) συσκευών αυτόματης δειγματοληψίας λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
24/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια συνολικά εννέα (9) συσκευών αυτόματης δειγματοληψίας λυμάτων, τρεις (3) σταθερές συσκευές (Stationary Waste Water Samplers) και έξι (6) φορητές συσκευές (Portable Waste Water Samplers).
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38300000-Όργανα μετρήσεων
38341500-Συσκευές παρακολούθησης της μόλυνσης
38400000-Όργανα ελέγχου φυσικών χαρακτηριστικών
38424000-Εξοπλισμός μέτρησης και ελέγχου
38344000-Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
50.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
12/11/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
29/10/2018 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
12/11/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
10/10/2018 10:34
Ημερομηνία ανάθεσης:
23/01/2019 14:39