Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΣΥΛ 21/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10 ΠΥΛΩΝ LoRaWAN και 360 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LoRaWAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Τίτλος:
ΣΥΛ 21/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10 ΠΥΛΩΝ LoRaWAN και 360 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LoRaWAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΥΛΩΝ (GATEWAYS) LoRaWAN ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (360) ΜΟΝΑΔΩΝ (MODULES) ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LoRaWAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.3 "ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SmartWater2020
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
38421100-Μετρητές νερού
38421110-Μετρητές ροής
38550000-Μετρητές
32441200-Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
32440000-Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας
32441000-Εξοπλισμός τηλεμετρίας
38291000-Συσκευές τηλεμετρίας
32400000-Δίκτυα
32510000-Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας
32520000-Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
32530000-Εξοπλισμός σχετιζόμενος με τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου
32580000-Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
50300000-Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
31712331-Φωτοβολταϊκά στοιχεία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000 CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
42.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/11/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/11/2018 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Cy.R.I.C Cyprus Research and Innovation Center Ltd 38421100 N/A EUR 49.695,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Comfort Reliance Eng. co. ltd Όχι N/A EUR 129.805,00
Cy.R.I.C Cyprus Research and Innovation Center Ltd Ναι N/A EUR 49.695,00