Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: ΣΥΛ 21/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10 ΠΥΛΩΝ LoRaWAN και 360 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LoRaWAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας
Τίτλος:
ΣΥΛ 21/2018 - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 10 ΠΥΛΩΝ LoRaWAN και 360 ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LoRaWAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΚΑ (10) ΠΥΛΩΝ (GATEWAYS) LoRaWAN ΚΑΙ ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΞΗΝΤΑ (360) ΜΟΝΑΔΩΝ (MODULES) ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ LoRaWAN ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 3.4.3 "ΑΝΑΓΚΑΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ" ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ SmartWater2020
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Οφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
38421100-Μετρητές νερού
38421110-Μετρητές ροής
38550000-Μετρητές
32441200-Εξοπλισμός τηλεμετρίας και ελέγχου
32440000-Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας
32441000-Εξοπλισμός τηλεμετρίας
38291000-Συσκευές τηλεμετρίας
32400000-Δίκτυα
32510000-Σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας
32520000-Καλώδια και εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
32530000-Εξοπλισμός σχετιζόμενος με τις επικοινωνίες μέσω δορυφόρου
32580000-Εξοπλισμός δικτύου δεδομένων
50300000-Επισκευή, συντήρηση και συναφείς υπηρεσίες για προσωπικούς Η/Υ, εξοπλισμό γραφείου, τηλεπικοινωνίες και οπτικοακουστικό εξοπλισμό
09331200-Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία
31712331-Φωτοβολταϊκά στοιχεία
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000 CY
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
42.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
16/11/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
25/10/2018 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/11/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Ναι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
18/10/2018 14:36
Ημερομηνία ανάθεσης:
14/12/2018 14:39