Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.25/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων / γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.25/2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων / γραφείων του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
25/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον καθαρισμό των κτιρίων/γραφείων του Συμβουλίου ως ακολούθως: - Των γραφειακών χώρων του Ισογείου. - Των κοινόχρηστων χώρων - Των τουαλέτων του ισογείου, 1ου και 2ου ορόφου - Της αποθήκης/χώρου συγκέντρωσης των εργατών. - Καθαρισμό των γραφειακών χώρων του 1ου και 2ου ορόφου όταν προκύπτει έκτακτη ανάγκη ή επιπρόσθετες εργασίες μετά από οδηγίες της Αναθέτουσας Αρχής
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90910000-Υπηρεσίες καθαρισμού
90911200-Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
90919200-Υπηρεσίες καθαρισμού γραφείων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
35.400
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
26/11/2018 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
12/11/2018 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
26/11/2018 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/10/2018 13:34
Ημερομηνία ανάθεσης:
15/04/2019 11:45