Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.28/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, τεσσάρων (4) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.28/2018 για την προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια, τεσσάρων (4) οχημάτων για το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
28/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και συντήρηση για πέντε (5) χρόνια τεσσάρων (4) οχημάτων σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα έγγραφα διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
34113200-Οχήματα παντός εδάφους
34113000-Αυτοκίνητα με κίνηση στους τέσσερις τροχούς
34110000-Επιβατικά αυτοκίνητα
34100000-Αυτοκίνητα οχήματα
34130000-Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
112.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/01/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/01/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ
Όνομα τμήματος(2)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
CIC Automasters Ltd 34113200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΒΑΝ EUR 48.485,00
REMITONIA CO. LTD 34113200 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ (5) ΧΡΟΝΙΑ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΤΡΟΧΟΥΣ EUR 46.000,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
CIC Automasters Ltd Όχι 2 EUR 47.387,80
CIC Automasters Ltd Ναι 1 EUR 48.485,00
CTC AUTOMOTIVE Όχι 1 EUR 61.263,00