Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Αγορά υπηρεσιών για την για την ανάπτυξη διαδραστικού η-μητρώου ναυτικών και διαδικτυακής εφαρμογής που θα το υποστηρίζει.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υφυπουργείο Ναυτιλίας
Τίτλος:
Αγορά υπηρεσιών για την για την ανάπτυξη διαδραστικού η-μητρώου ναυτικών και διαδικτυακής εφαρμογής που θα το υποστηρίζει.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
ΥΦΥΝ 17/2018
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Παροχή Υπηρεσιών για την ανάπτυξη διαδραστικού η-μητρώου ναυτικών και διαδικτυακής εφαρμογής που θα το υποστηρίζει στις οποίες περιλαμβάνεται και η ψηφιοποίηση του υλικού αρχείου ναυτικής απογραφής
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48000000-Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής
72000000-Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
220.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
04/02/2019 13:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/01/2019 13:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
05/02/2019 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
2
Όνομα τμήματος(1)
Ψηφιοποίηση του υλικού αρχείου ναυτικής απογραφής
Όνομα τμήματος(2)
Ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής που θα υποστηρίζει το ψηφιοποιημένο αρχείο ναυτικής απογραφή
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
2
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
27/12/2018 21:42
Ημερομηνία ανάθεσης:
22/05/2019 14:33