Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 11/2019 για αγορά hardware και λογισμικού συστήματος για διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 11/2019 για αγορά hardware και λογισμικού συστήματος για διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
11/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας θέλοντας να βελτιώσει τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του, επιθυμεί όπως τα θέματα διαχείρισης των αδειών, των υπερωριών και της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης των υπαλλήλων του, γίνονται μέσω λογισμικού συστήματος. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η αγορά και εγκατάσταση hardware και λογισμικού συστήματος για διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
48218000-Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
15.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/05/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/05/2019 14:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/05/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
23/04/2019 12:34
Ημερομηνία ανάθεσης:
11/06/2019 12:20