Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός Α/Α 11/2019 για αγορά hardware και λογισμικού συστήματος για διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός Α/Α 11/2019 για αγορά hardware και λογισμικού συστήματος για διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR) για τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου.
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
11/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Ο Οργανισμός Νεολαίας θέλοντας να βελτιώσει τη διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό του, επιθυμεί όπως τα θέματα διαχείρισης των αδειών, των υπερωριών και της ώρας προσέλευσης και αναχώρησης των υπαλλήλων του, γίνονται μέσω λογισμικού συστήματος. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η αγορά και εγκατάσταση hardware και λογισμικού συστήματος για διαχείριση θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού (HR).
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες πληροφορικής και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
48218000-Πακέτα λογισμικού διαχείρισης αδειών
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
15.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
13/05/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
13/05/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
EUPRAXIA LTD 48218000 N/A EUR 9.740,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
CYCOM BUSINESS SOLUTIONS LTD Όχι N/A EUR 16.167,00
EUPRAXIA LTD Ναι N/A EUR 9.740,00
MMH Systems Development Ltd Όχι N/A EUR 12.262,00
SM AND CX LOGISOFT COMPUTER SYSTEMS LIMITED Όχι N/A EUR 9.884,00
SSM COMPUTER SYSTEMS LTD Όχι N/A EUR 14.986,00