Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός A/A 01/2019 για την παροχή υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου
Τίτλος:
Διαγωνισμός A/A 01/2019 για την παροχή υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
Α/Α 01/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Ανοικτός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών Προβολής και Επικοινωνίας του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες διαφήμισης
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
79340000-Υπηρεσίες διαφήμισης και μάρκετινγκ
64228000-Υπηρεσίες μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
240.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
08/07/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
08/07/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
ORB Advertising and Communications Agency 79340000 N/A EUR 195.000,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
Action PR and Publications Ltd Όχι N/A EUR 238.800,00
ORB Advertising and Communications Agency Ναι N/A EUR 195.000,00
SIGMA LIVE LTD Όχι N/A EUR 192.000,00