Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 6/2019 για την παροχή υπηρεσιών ενός Πολιτικού Μηχανικού, ενός Μηχανολόγου Μηχανικού και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών του Συμβολαίου Ε13
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 6/2019 για την παροχή υπηρεσιών ενός Πολιτικού Μηχανικού, ενός Μηχανολόγου Μηχανικού και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την επίβλεψη των κατασκευαστικών εργασιών του Συμβολαίου Ε13
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
6/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Παροχή υπηρεσιών ενός Πολιτικού Μηχανικού, ενός Μηχανολόγου Μηχανικού και ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για την κάλυψη των αναγκών επίβλεψης και παρακολούθησης της εκτέλεσης των κατασκευαστικών εργασιών που αφορούν την κατασκευή του Δυτικού Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του ΣΑΛΑ (Συμβόλαιο Ε13), για περίοδο 12 μηνών με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για πρόσθετη περίοδο μέχρι 12 μήνες.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71541000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
71333000-Μηχανολογικές υπηρεσίες
71334000-Μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές υπηρεσίες
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
234.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
14/10/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
14/10/2019 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Ναι
Αριθμός Τμημάτων:
3
Όνομα τμήματος(1)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Όνομα τμήματος(2)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Όνομα τμήματος(3)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Να υποβληθούν προσφορές για::
Ένα ή περισσότερα τμήματα
Ένα ή περισσότερα τμήματα:
3
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ 71300000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ EUR 77.880,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
A.DEMETRIOU CONSTRUCTIONS LTD Όχι 1 EUR 35.400,00
Kozakos Constantinos Constructions Ltd Όχι 1 EUR 36.600,00
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ Ναι 1 EUR 38.940,00
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΡΥΣΑΝΔΡΕΑΣ Όχι 1 EUR 78.000,00
ΣΟΥΠΑΣΙΗΣ ΝΙΚΟΛΑΣ Όχι 1 EUR 37.440,00