Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.9/2019 για συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού συστήματος στη Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων στα Κάτω Πολεμίδια και προμήθεια και εγκατάσταση νέας κεφαλής του συστήματος άρδευσης
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.9/2019 για συντήρηση πρασίνου και αρδευτικού συστήματος στη Λίμνη Κατακράτησης Ομβρίων στα Κάτω Πολεμίδια και προμήθεια και εγκατάσταση νέας κεφαλής του συστήματος άρδευσης
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
9/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή Υπηρεσιών κηπουρικής, κουρέματος γρασιδιού, θάμνων και ξεχόρτισμα δέντρων και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου και η προμήθεια και εγκατάσταση νέου αυτόματου φίλτρου άρδευσης, όπως προσδιορίζεται αναλυτικά στα Έγγραφα Διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
77310000-Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου
43323000-Εξοπλισμός άρδευσης
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
113.450
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
29/10/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
07/10/2019 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
29/10/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
24/09/2019 14:17
Ημερομηνία ανάθεσης: