Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ.10/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση αντιπληγματικής βαλβίδας στο Aντλιοστάσιο Η και αναβάθμιση καταθλιπτικών σωληνώσεων και υδραυλικού εξοπλισμού σε 2 αντλίες του Αντλιοστασίου C
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ.10/2019 για την προμήθεια και εγκατάσταση αντιπληγματικής βαλβίδας στο Aντλιοστάσιο Η και αναβάθμιση καταθλιπτικών σωληνώσεων και υδραυλικού εξοπλισμού σε 2 αντλίες του Αντλιοστασίου C
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
10/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση αντιπληγματικής βαλβίδας στο αντλιοστάσιο H και αναβάθμιση καταθλιπτικών σωληνώσεων και υδραυλικού εξοπλισμού σε δύο αντλίες του αντλιοστασίου C
Τύπος Σύμβασης:
Προμήθειες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
42131100-Βαλβίδες συγκεκριμένης λειτουργίας
42131140-Βαλβίδες μείωσης της πίεσης, βαλβίδες ελέγχου, ρυθμιστικές και ασφαλιστικές βαλβίδες
42131141-Βαλβίδες μείωσης πίεσης
42131146-Μη επιστροφικές βαλβίδες
42131148-Βαλβίδες φραγμού
44160000-Σωλαγωγοί, σωληνώσεις, σωλήνες, περιβλήματα, σωληνωτά υλικά και συναφή είδη
44163000-Σωληνώσεις και εξαρτήματα
44163100-Σωληνώσεις
45232411-Κατασκευαστικές εργασίες για σωληνώσεις ακάθαρτων υδάτων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
65.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
25/11/2019 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
21/10/2019 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
25/11/2019 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
25/09/2019 14:45
Ημερομηνία ανάθεσης: