Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: 486/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΩΝ) ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΗΚ
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Τίτλος:
486/2019 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΩΝ) ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΗΚ
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
486/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΠΙΣΙΝΩΝ) ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΗΚ
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Λοιπές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 140(Ι)/2016 - Κοινής Ωφελείας (2014/25/EU Utilities)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
41000000-Συλλογή και καθαρισμός νερού
24000000-Χημικά προϊόντα
50700000-Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
14.940
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
15/01/2020 23:45
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/01/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
16/01/2020 00:00
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Ναι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
12/12/2019 13:41
Ημερομηνία ανάθεσης: