Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 14/2019 για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Κέντρου της πόλης της Λεμεσού
Προβολή Μενού Διαγωνισμού

Λεπτομέρειες ηλεκτρονικού χώρου διαγωνισμού

Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 14/2019 για παροχή υπηρεσιών Συμβούλων Μελετητών για την ετοιμασία μελετών και την επίβλεψη εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Κέντρου της πόλης της Λεμεσού
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
14/2019
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Η Παροχή Υπηρεσιών για συμπληρωματικές μελέτες, ετοιμασία εγγράφων προσφοράς για προκήρυξη διαγωνισμού, αξιολόγηση των προσφορών που θα ληφθούν, επίβλεψη των εργασιών κατασκευής σντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή του Κέντρου της Λεμεσού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες Αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικής
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Αριθμός Άρθρου:
Κωδικοί CPV :
71246000-Προσδιορισμός και καταλογογράφηση ποσοτήτων για κατασκευαστικά έργα
71248000-Επίβλεψη έργων και τεκμηρίωση
71242000-Προετοιμασία έργων και σχεδίων, εκτίμηση δαπανών
71245000-Σχέδια έγκρισης, σχέδια εργασίας και προδιαγραφές
71300000-Υπηρεσίες μηχανικού
71311000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για εργασίες πολιτικού μηχανικού
71311300-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για υποδομή
71320000-Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών
71321100-Υπηρεσίες οικονομικής εκτίμησης κατασκευών
71322200-Υπηρεσίες σχεδιασμού αγωγών
71520000-Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευών
71521000-Υπηρεσίες επίβλεψης χώρου κατασκευών
71530000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα κατασκευών
71540000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευών
71541000-Υπηρεσίες διαχείρισης κατασκευαστικών έργων
71313000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για θέματα περιβαλλοντικής μηχανικής
71313410-Εκτίμηση επικινδυνότητας ή κινδύνου για κατασκευαστικά έργα
72224000-Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διαχείρισης έργων
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών:
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
298.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/02/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/02/2020 12:30
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία προκήρυξης διαγωνισμού:
Ημερομηνία προκύρηξης ανάθεσης σύμβασης:

Ανατεθημένα Συμβόλαια

Οικονομικός Φορέας Κωδικοί CPV Τμήματα Εκτιμώμενη Αξία
Ζ+Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. 71246000 N/A EUR 220.000,00

Tenderers

Cycle1

Οικονομικός Φορέας Νικητής Τμήματα Submitted Financial Value
AF MODINOS AND SA VRAHIMIS ARCH ENG Όχι N/A EUR 259.000,00
Α. J. Pericleous LLC Όχι N/A EUR 274.000,00
Αντωνης Ιωαννου Όχι N/A EUR 299.580,00
Ζ+Α Π. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Μ.Ε. Ναι N/A EUR 220.000,00
Π. Νικολαϊδης και Συνεργάτες Ε.Π.Ε Όχι N/A EUR 244.000,00