Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Διαγωνισμός αρ. 1/2020 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας
Τίτλος:
Διαγωνισμός αρ. 1/2020 για την παροχή υπηρεσιών καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος Λυμάτων
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
1/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Τιμής/Κόστους
Περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η διενέργεια ψεκασμών, η τοποθέτηση δολωμάτων καταπολέμησης τρωκτικών στα φρεάτια του Αποχετευτικού Συστήματος και άλλες συναφείς εργασίες όπως περιγράφονται αναλυτικά στους όρους του διαγωνισμού, για περίοδο 24 μηνών(τέσσερεις ψεκαστικές περιόδους) με δυνατότητα αυξομείωσης του ποσού του Συμβολαίου κατά +/-10 τοις εκατό, με δικαίωμα επέκτασης της σύμβασης για άλλους 12 μήνες (δύο ψεκαστικές περιόδους) και αυξομείωση του ποσού του Συμβολαίου κατά +/-10 τοις εκατό, νοουμένου ότι και τα δύο μέρη συμφωνούν με τους ίδιους όρους. Η καταπολέμηση θα γίνεται με εντομοκτόνα και δολώματα που θα προμηθεύσει το Συμβούλιο.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων: υπηρεσίες αποχέτευσης και συναφείς υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
90922000-Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων
90923000-Υπηρεσίες εξόντωσης αρουραίων
90924000-Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
212.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Κάτω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
17/02/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
03/02/2020 23:45
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
17/02/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Όχι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
17/01/2020 13:10
Ημερομηνία ανάθεσης: