Επισκόπηση Διαγωνισμού

Διαγωνισμός: Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Προβολή Μενού Διαγωνισμού
Όνομα Αναθέτουσας Αρχής:
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Τίτλος:
Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, το οποίο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Μοναδικός Αριθμός Διαγωνισμού:
2/2020
Μηχανισμός Αξιολόγησης:
Βάσει Βέλτιστης σχέσης Τιμής-Ποιότητας
Περιγραφή:
Εξασφάλιση Υπηρεσιών Ομάδας Διαχείρισης Έργου Αναδιάρθρωσης Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας που εντάσσεται στην κατηγορία CPV 79421000. Η ομάδα του Αναδόχου θα αναλάβει την διαχείριση του έργου της αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και την οργάνωση και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων, με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων και του εγκεκριμένου προϋπολογισμού όπως έχουν καθοριστεί από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου. Το Αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται με λεπτομέρεια στους Όρους Εντολής στο Παράρτημα ΙΙ των εγγράφων διαγωνισμού.
Τύπος Σύμβασης:
Υπηρεσίες
Κωδικοί CPC:
Συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης και σχετικές υπηρεσίες
Νομοθεσία:
Νόμος 73(I)/2016 (2014/24/EU Classic)
Διαδικασία:
Ανοικτή
Ο διαγωνισμός αφορά:
Δημόσια Σύμβαση
Κωδικοί CPV :
79421000-Υπηρεσίες διαχείρισης έργων, εκτός από εργασίες κατασκευής
Πραγματοποίηση η-Δημοπρασιών :
Όχι
Κωδικοί NUTS:
CY000
Εκτιμώμενη Αξία (EUR):
650.000
Πάνω ή Κάτω από το Όριο:
Πάνω
Προθεσμία παραλαβής των Προσφορών ή των Αιτήσεων Συμμετοχής:
28/09/2020 12:00
Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή προσκλήσεων:
Αίτημα για διευκρινίσεις (από-έως):
04/09/2020 12:00
Επισύναψη αρχείων στις διευκρινίσεις:
Ναι
Ημερομηνία Αποσφράγισης Προσφορών:
28/09/2020 12:30
Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθευτών:
Όχι
Ανάθεση σύμβασης σε Τμήματα:
Όχι
Επιδότηση Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Ναι
Πολλαπλές προσφορές θα γίνονται αποδεκτές:
Όχι
Ημερομηνία δημοσίευσης/πρόσκλησης:
28/07/2020 13:41
Ημερομηνία ανάθεσης: